yitnaechani: (animated)
[personal profile] yitnaechani
Н. М. Глібчук, "Українські говірки південно-західного наріччя: тексти" (2005):

с. Татаринів
Городоцького району Львівської області
інформатор: Януш Катерина Павлівна, 1921 р. н., освіта 4 кл.
...
- А як весілля колись справляли?

72) весʺі`лʼа спраў`лʼали / бу`ли насам`перет `вʼінʼцʺі / схоу`дилисʺі дʼіўкʼи / то `було ў су`боту `вечир / доу моулоу`дойі / і п`лели вʼі`нец / сʺпʼі`вали / приху`диў моулоу`диĭ / викуп`йеў тоĭ вʼі`нец / `потʼім ў ни`дʼілʼу приху`дили госʺцʺі / но `були тʼі `госʺцʺі са`мʼі моулоу`дойі / а ў поуне`дʼілок буў шлʼуп / і ту`диĭка йі `везли ду моулоу`дого / йак ў с`войім си`лʼі / тоу нʼіц / а йак на чу`же / да`вали `вести ск`ринʼу / на `возʺі / `везли моулоу`ду / ск`ринʼу / п`рʼісницʺу та`ку к`рили / а во то `кужʼілʼ з `лену / та`ка `була п`рʼісницʼа // а ху`дила пу сеи`лу проу`сити моулоуд`а / а г`рошиĭ ни бу`ло так да`вати / то да`вали йім `лʼону / `лʼону да`вали / а д`рушка ноу`сила пʼіт па`хоў // ĭш`ли доу ш`лʼубу / так / му`зика но `випроувадила / а піт `церквоў `навʼітʼ ни г`рала му`зика / а по ш`лʼубʼі д`рушка так с`коро ле`тʼіла дзвоу`нити / а`би дʼіў`кʼи `борше вʼід:а`вали / хто `борше до`летʼіў / д`ружба / чи д`рушка / тоĭ дзво`ниў //

- А як ви працювали в колгоспʼі?

73) нʼіц ни `було / ми ку`пали `булʼбу моти`ками / `цʼілу `восʼінʼ / `покʼи ни `викоупали / а моулоу`тили па`рʼіўкоў / то та`ка `була ма`шина / і кʼи`дали сноу`пи / буў та`кʼиĭ стʼіў і `тамка стоу`йало двʼі лʼу`динʼі / йід`на роузрʼі`зала сноу`пи сер`пом / а д`руга кʼи`дала ў бара`бан / то так трʼіс`ло во лʼу`диноў `цʼілиĭ денʼ / ру`ками `дерли бура`кʼи / `покʼи неи `видерли // во так сʺі `жило / но то`то жи нʼіц сʺі ни зару`било / во да`вали `пару руб`лʼіў і д`ваĭцʼіт кʼи`ла `зерна / то `було на рʼік / на рʼік ти то`то зароу`биў / а по `воĭнʼі `мала с конти`гʼент `йеĭцʺі `дати / то ше до кол`госпу `було / бо кол`госп буў ў пйадеи`сетʼім / а вʼіт `сорок п`йетого по `воĭнʼі ше сʺі ужи`вало с`войе `поле / і `мала сʺ `дати м`нʼесо / м`нʼесо да`валосʺі / то `було я`косʺ вʼіт гек`тара / а мулу`ко сʺі `мало вʼідно`сити / ни з`найу с`кʼілʼкʼи / чи т`риста / чи ш`тириста `лʼітрʼіў / то `було му`сово / а `позичка `була йа `навʼітʼ ни з`найу ду кут`рогу `року / а ў нас буў наĭ`гіршиĭ `голот ў `сорок д`ругʼім `роцʺі //

...
с. Зубейки
Жовківського району Львівської області
Інформатор: Сало Катерина Іванівна, 1937 р. н., освіта середня

68) йа ти поу`вʼім / йак ми спраў`лʼали Анд`рʼійа / поусхоу`дилисʺа кава`лʼіри / дʼіў`кʼи / ну а шо ? / шо `було так шо `йісти йак ти`пер? / а во у`зʺала `дала `мама т`рошка `сира / ци`булʼі / то так сʺа `тʼішили шоу то йе / кава`лʼіри сʺа поусхоу`дили / дʼіў`кʼи напеик`ли ба`лабушкʼіў / `мали пси ха`пати //
кава`лʼіри `тожеи `були `хитрʼі / ў`зʺали п`сови неи `дали цʼі`лиĭ денʼ `йісти / пес гоу`лодниĭ / ў`зʺали на та`кʼі брат`рурʼі вʼіт п`йеца поло`жили ті ба`лабушкʼи при`вели пса кава`лʼіри / тоу`ди пес приĭ`шоў гоу`лодниĭ поу`йіў / поу`йĭў ті ба`лабушкʼи усʺі на `мʼісци дʼіў`кʼи п`лакали / шоу то `будут ўми`рати / жи пес нʼі`де неи вʼідʼ`нʼіс / бо то пес маў вʼід`нести / у коут`ру с`тороуну / ў ту с`тороуну `мала `дʼіўка ĭти `замуш / ну а пес поу`йіў / ну та ĭ п`лакали / `шоуби то нароу`бити сʺ`мʼіху / кава`лʼіри шо ? //
теи`перка йе `шубри / `жиби то `тепло `було / запи`хайут `шубром / а коу`лисʺ де буў `шубир ? / `було `такʼе `запхало / зроу`били з гу`нуч / йак сʺа па`лило ў п`йецу зап`хали ту дз͡ʼу`ру / зи сʺі`неĭ сʺа запи`хало а ўсʺоĭ дим на `хату / воĭ / `було к`рику / г`ваўту / бо `хата гоу`рит / а кава`лʼіри з`нали / шо то йе / `жиби то дʼі`вок роузвеисеи`лити / `жиби то т`роха повига`нʼалисʺа на двʼір / кава`лʼіри тоу`ди / йоĭ / та чо ви ? / гус`подар / неи гри`зʺіцʼ:а / ми зап`хали `запхало ў `комин / `витʼігнут / ўже ўсʺо `добреи //
ше дʼіў`кʼи ĭдут раху`вати стоуў`пи / кут`ра за ку`го `виĭде `замуш / чи за кава`лʼіра чи за ўдʼіў`цʺа / так`во соу`бʼі `виĭшли і раху`вали / кава`лʼіри `були `хитрʼі / йу`го неи `видно `було / `дʼіўка ра`хуйе / ўдоу`вец / моулоу`дец / кʼіў / `буду ў`дома си`дʼіў / йак поу`пало на коут`рого / `буду ў`дома си`дʼіў / йак си злу`пиў `палицеийу по шта`хʼетах чи по `вербʼі / то `так ісмо зли`ґали / шо `мало нігх неи ли`шили / боу сʺа боу`йали //
ше так воуроу`жили / з`найіш / йак х`тʼіли `дʼіўцʼі коут`рʼі / та`ка `дужеи `була геи`роĭка / х`тʼіли шобп сʺа посʺмʼі`йати з `нейі / `мисками накри`вали `лʼалку / бар`вʼінок / клʼу`чʼі / кʼим `буде ? / боуроу`ни / `Боже / `було `лʼалʼку напеи`рет `витʼагнути / ну / `будеи `мати напеи`рет ди`тину / неи `виĭде `замуш / а `буди `мати напеи`рет ди`тину / с коут`ройі х`тʼіли сʺа насʺмʼі`йати / ўзʺали пʼіт усʺі ті `мискʼи `лʼалку поулоу`жили / `тожеи шо то `було пла`чу / к`рику / ґ`ваўту / бо воу`на неи `виĭде `замуш / `буде ди`тину `мати напеи`рет //
коут`ра `витʼагнула бар`вʼінок / чи `перстеинʼ / чи клʼу`чʼі / то ґоуспоу`динейу `буде //
ну `потʼім `воду ноу`сили зі с`тудʼнʼі / наби`рали у `писок і `несли / коут`ра доу`несе доу `хати і ў `миску `пусте / то `виĭде `замуш / та де то хто доу`нʼіс / сʺмʼі`йалисʺа / так сʺа веисеи`лили //
`були `жарти / хоч йак `було зле / нʼі г`рошиĭ неи `було / неи `було шо так ўб`ратисʺа / `алеи веисеи`лити ў`мʼіли `лʼіпшеи йак ти`пер / боу ти`пер ви ĭ`дете на дискоу`теку / і шо ? / ар`тисти пʼісʺ`нʼі сʺпʼі`вайут / і `файні пісʺ`нʼі / йа ни `майу шо ка`зати / `алеи коу`лисʺ `було `лʼіпше / буў та`кʼиĭ сʺлʼі`пиĭ / Пи`лип / йак заг`раў на ск`рипку / йак заг`раў / потанʼцʺу`вали два / три `танʼцʺі / ти`перка йа`кʼісʺ `шеĭкʼи / с`танут трʼа`суцʼ:а / а коу`лисʺ / та то гу`лʼали `полʼку / валʼс / кракоуў`йака / `йаблучко / тропо`тʼанку / та`кʼі `танʼцʺі `були / шо то но на с`цену ĭди / а ти`пер с`танут / трʼіп / трʼіп / трʼіп / то не `танеиц //


борше = быстрее (от слова "борзо")
пйец = печь / піч


Другой вариант транскрипции:

- А як весілля справляли?

вес̇іля́ спраўля́ли / були́ насампе́рет ві́ньц̇і / схо̇ди́лис̇і діўкьи́ / то бу́ло ў субо́ту ве́чир / до̇ мо̇ло̇до́ї / і пле́ли ві́нец / с̇піва́ли / прихуди́ў мо̇ло̇ди́й / викуп'є́ў той ві́нец / по́тім ў ниді́лю прихуди́ли го́с̇ц̇і / но бу́ли ті го́с̇ц̇і самі́ мо̇ло̇до́ї / а ў по̇неді́лок буў шлю́п / і туди́йка ї ве́зли ду мо̇ло̇до́го / як ў сво́їм силі́ / то̇ ніц / а як на чуже́ / дава́ли ве́сти скри́ню / на во́з̇і / ве́зли мо̇ло̇ду́ / скри́ню / прі́сниц̇ю таку́ кри́ли / а во то ку́жіль з ле́ну / така́ бу́ла прі́сниця // а худи́ла пу се̇лу́ про̇си́ти мо̇ло̇да́ / а гро́ший ни бу́ло так дава́ти / то дава̇ли їм льо́ну / льо́ну дава́ли / а дру́шка но̇си́ла піт пахо́ў // йшли до̇ шлю́бу / так / музи́ка но ви́про̇вадила / а піт це́рквоў на́віть ни гра́ла музи́ка / а по шлю́бі дру́шка так ско́ро леті́ла дзво̇нити / аби́ діўкьи́ бо́рше віддава́ли / хто бо́рше доле́тіў / дру́жба / чи дру́шка / той дзвони́ў //

- А як ви працювали в колгоспі?

ніц ни бу́ло / ми купа́ли бу́льбу мотика́ми / ці́лу во́сінь / по́ки ни ви́ко̇пали / а мо̇ло̇ти́ли парі́ўкоў / то така́ бу́ла маши́на / і кьида́ли сно̇пи / буў такьи́й стіў і та́мка сто̇я́ло дві люди́ні / ї́дна ро̇зріза́ла сно̇пи́ серпо́м / а дру́га кьи́дала ў бараба́н / то так трісло́ во люди́ноў ці́лий день / рука́ми де́рли буракьи́ / по́кьи не̇ ви́дерли // во так с̇і жи́ло / но тото́ жи ніц с̇і ни заруби́ло / во дава́ли па́ру рублі́ў і два́йціт кьила́ зе́рна / то бу́ло на рік / на рік ти тото́ заро̇би́ў / а по во́йні ма́ла с контигє́нт є́йц̇і да́ти / то ше до колго́спу бу́ло / бо колго́сп буў ў п'яде̇се́тім / а віт со́рок п'є́того по во́йні ше с̇і ужива́ло сво́є по́ле / і ма́ла с̇ь да́ти мнє́со / мнє́со дава́лос̇і / то бу́ло якос̇ь віт гекта́ра / а мулуко́ с̇і ма́ло відноси́ти / ни зна́ю скі́лькьи / чи три́ста / чи шти́риста лі́тріў / то бу́ло мусо́во / а по́зичка бу́ла я на́віть ни зна́ю ду кутро́гу ро́ку / а ў нас буў найгі́рший го́лот ў со́рок дру́гім ро́ц̇і //
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yitnaechani: (Default)
yitnaechani

October 2016

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:13 am
Powered by Dreamwidth Studios