Feb. 11th, 2015

yitnaechani: (animated)
lel.ed.ac.uk - подробные таблицы транскрипции для диалектов английского языка: северноанглийских, шотландских, американских итд. неплохо было бы иметь такие же для украинских диалектов.

 goodfootyoungbloodhundredthunder
/u//ʌ/
South EnglandLondon (trad.)[ɡʉd][fʉʔ][jɐŋ][blɐd][ˈhɐndɹəd][ˈfɐndə]
ScotlandStandard Scottish[ɡʉd ̥] [fʉtʰ][jʌ ̈ŋ][blʌ ̈d][ˈhʌ ̈ndɹəd ̥][ˡθʌ ̈ndəɹ]
Edinburgh (typ.)[ɡy ̈d] [fy ̈t][jʌ ̟ŋ] [bɫʌ ̟d] [ˈhʌ ̟ndɹəd][ˈθʌ ̟ndəɹ]
North EnglandCornhill (typ.)[ɡʉ ̟d ̥][fʉt][jʌ ̈ŋ][bɫʌ ̈d ̥][ˈhʌ ̈ndɹəd ̥][ˈθʌ ̈ndɚ]
Berwick (typ.)[ɡy ̠d][fʉ ̟t][jʌ ̈ŋ][blʌ ̟d ̥][ˈhʌ ̟ndɹəd][ˈθʌ ̟ndɜ]
 /u/
Middlesbrough (typ.)[ɡʊ ̞d][fʊt][jʊ ̞ ̝ŋ][bɫʊ ̞d][ˈhʊ ̞ndɹəd][ˈθʊ ̞ndə ̟]
Buxton (typ.)[ɡʊ ̞d][fʊt][jʊ ̞ŋ][bɫʊ ̞d][ˈhʊ ̞ndɹəd][ˈθʊ ̞ndə ̟]
Longtown (typ.)[ɡʊˑd][fʊt][jʊŋ][blʊd][ˈhʊndɹəd][ˈθʊndɜ]
Liverpool (typ.)[ɡʊð ̠][fʊθ ̠][jʊŋɡ][blʊð ̠][ˈhʊndɾəð ̠][ˈθʊndə]
Tyneside (typ.)[ɡʊd][fʊtʰ][jʊ ̞ŋ][blɵ ̠d][ˈhʊndzɹəd]([ˈθɵndɛ ̈])
Morley (typ.)[ɡʊ ̞d][fʊ ̞ʔ][jʊ ̞ŋ][blʊ ̞d][ˈhʊ ̞ndɹəd][ˈθʊ ̞ndə]
Rossendale (typ.)[ɡʊd][fʊt][jʊŋɡ][bɫʊd][ˈʊndɹəd][ˈθʊndɚ]

Profile

yitnaechani: (Default)
yitnaechani

October 2016

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:33 am
Powered by Dreamwidth Studios