yitnaechani: (animated)
[personal profile] yitnaechani
< Дисклеймер: Журнал щойно переїхав із LJ, тому деякі лінки на записи та зображення ведуть туди. >


Вітаю ў моєму журналі!

Мене звуть Юля. В інеті мене загалом знають під ніком Yitnæchani. Я цікавлюся зіставною лінґвістикою, науковою фантастикою, аніме, культурою Близького Сходу та іншими речами.

Тут загалом планую писати свої думки, про незвичні особливості різних мов та про інші цікаві речі. Ўзагалі, планів ў мене багато. :)

PS Я трошки повільна, можна навіть сказати "гальмована", тому, коли я пишу "нещодавно" - це означає "не раніше ніж рік тому".


Теґи:
- лінґвістика
- вікіпедійне
- про історію української мови
- про тюрцькі мови

Пости:
- Проґа, що допомагає редаґувати мовні розкладки
- Про китайські мови
- Трактат Авиценны (ибн Сины) "О причинах возникновения звуков речи" (في مخارج الحروف)
- Соглашение аварских общин XVIII - начала XIX в.
- Нусейба бинт Кааб в Сире ибн Хишама
- Ханса бинт Хизам и запрет выдавать замуж женщин против их воли
- Числительные в персидском и других языках Иранской группы
- Грузины, абхазы, чеченцы и ингуши
Женщины-судьи в шариатских судах:
- Женщины судьи и политики в ОАЭ
- Асмаган Аль-Вахіді та Хулуд Аль-Факіг


З 21.09.2009
free counters
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yitnaechani: (Default)
yitnaechani

October 2016

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:12 am
Powered by Dreamwidth Studios