yitnaechani: (animated)
[personal profile] yitnaechani
Н. М. Глібчук, "Українські говірки південно-західного наріччя: тексти" (2005):

с. Татаринів
Городоцького району Львівської області
інформатор: Януш Катерина Павлівна, 1921 р. н., освіта 4 кл.
...
- А як весілля колись справляли?

72) весʺі`лʼа спраў`лʼали / бу`ли насам`перет `вʼінʼцʺі / схоу`дилисʺі дʼіўкʼи / то `було ў су`боту `вечир / доу моулоу`дойі / і п`лели вʼі`нец / сʺпʼі`вали / приху`диў моулоу`диĭ / викуп`йеў тоĭ вʼі`нец / `потʼім ў ни`дʼілʼу приху`дили госʺцʺі / но `були тʼі `госʺцʺі са`мʼі моулоу`дойі / а ў поуне`дʼілок буў шлʼуп / і ту`диĭка йі `везли ду моулоу`дого / йак ў с`войім си`лʼі / тоу нʼіц / а йак на чу`же / да`вали `вести ск`ринʼу / на `возʺі / `везли моулоу`ду / ск`ринʼу / п`рʼісницʺу та`ку к`рили / а во то `кужʼілʼ з `лену / та`ка `була п`рʼісницʼа // а ху`дила пу сеи`лу проу`сити моулоуд`а / а г`рошиĭ ни бу`ло так да`вати / то да`вали йім `лʼону / `лʼону да`вали / а д`рушка ноу`сила пʼіт па`хоў // ĭш`ли доу ш`лʼубу / так / му`зика но `випроувадила / а піт `церквоў `навʼітʼ ни г`рала му`зика / а по ш`лʼубʼі д`рушка так с`коро ле`тʼіла дзвоу`нити / а`би дʼіў`кʼи `борше вʼід:а`вали / хто `борше до`летʼіў / д`ружба / чи д`рушка / тоĭ дзво`ниў //

- А як ви працювали в колгоспʼі?

73) нʼіц ни `було / ми ку`пали `булʼбу моти`ками / `цʼілу `восʼінʼ / `покʼи ни `викоупали / а моулоу`тили па`рʼіўкоў / то та`ка `була ма`шина / і кʼи`дали сноу`пи / буў та`кʼиĭ стʼіў і `тамка стоу`йало двʼі лʼу`динʼі / йід`на роузрʼі`зала сноу`пи сер`пом / а д`руга кʼи`дала ў бара`бан / то так трʼіс`ло во лʼу`диноў `цʼілиĭ денʼ / ру`ками `дерли бура`кʼи / `покʼи неи `видерли // во так сʺі `жило / но то`то жи нʼіц сʺі ни зару`било / во да`вали `пару руб`лʼіў і д`ваĭцʼіт кʼи`ла `зерна / то `було на рʼік / на рʼік ти то`то зароу`биў / а по `воĭнʼі `мала с конти`гʼент `йеĭцʺі `дати / то ше до кол`госпу `було / бо кол`госп буў ў пйадеи`сетʼім / а вʼіт `сорок п`йетого по `воĭнʼі ше сʺі ужи`вало с`войе `поле / і `мала сʺ `дати м`нʼесо / м`нʼесо да`валосʺі / то `було я`косʺ вʼіт гек`тара / а мулу`ко сʺі `мало вʼідно`сити / ни з`найу с`кʼілʼкʼи / чи т`риста / чи ш`тириста `лʼітрʼіў / то `було му`сово / а `позичка `була йа `навʼітʼ ни з`найу ду кут`рогу `року / а ў нас буў наĭ`гіршиĭ `голот ў `сорок д`ругʼім `роцʺі //

...
с. Зубейки
Жовківського району Львівської області
Інформатор: Сало Катерина Іванівна, 1937 р. н., освіта середня

68) йа ти поу`вʼім / йак ми спраў`лʼали Анд`рʼійа / поусхоу`дилисʺа кава`лʼіри / дʼіў`кʼи / ну а шо ? / шо `було так шо `йісти йак ти`пер? / а во у`зʺала `дала `мама т`рошка `сира / ци`булʼі / то так сʺа `тʼішили шоу то йе / кава`лʼіри сʺа поусхоу`дили / дʼіў`кʼи напеик`ли ба`лабушкʼіў / `мали пси ха`пати //
кава`лʼіри `тожеи `були `хитрʼі / ў`зʺали п`сови неи `дали цʼі`лиĭ денʼ `йісти / пес гоу`лодниĭ / ў`зʺали на та`кʼі брат`рурʼі вʼіт п`йеца поло`жили ті ба`лабушкʼи при`вели пса кава`лʼіри / тоу`ди пес приĭ`шоў гоу`лодниĭ поу`йіў / поу`йĭў ті ба`лабушкʼи усʺі на `мʼісци дʼіў`кʼи п`лакали / шоу то `будут ўми`рати / жи пес нʼі`де неи вʼідʼ`нʼіс / бо то пес маў вʼід`нести / у коут`ру с`тороуну / ў ту с`тороуну `мала `дʼіўка ĭти `замуш / ну а пес поу`йіў / ну та ĭ п`лакали / `шоуби то нароу`бити сʺ`мʼіху / кава`лʼіри шо ? //
теи`перка йе `шубри / `жиби то `тепло `було / запи`хайут `шубром / а коу`лисʺ де буў `шубир ? / `було `такʼе `запхало / зроу`били з гу`нуч / йак сʺа па`лило ў п`йецу зап`хали ту дз͡ʼу`ру / зи сʺі`неĭ сʺа запи`хало а ўсʺоĭ дим на `хату / воĭ / `було к`рику / г`ваўту / бо `хата гоу`рит / а кава`лʼіри з`нали / шо то йе / `жиби то дʼі`вок роузвеисеи`лити / `жиби то т`роха повига`нʼалисʺа на двʼір / кава`лʼіри тоу`ди / йоĭ / та чо ви ? / гус`подар / неи гри`зʺіцʼ:а / ми зап`хали `запхало ў `комин / `витʼігнут / ўже ўсʺо `добреи //
ше дʼіў`кʼи ĭдут раху`вати стоуў`пи / кут`ра за ку`го `виĭде `замуш / чи за кава`лʼіра чи за ўдʼіў`цʺа / так`во соу`бʼі `виĭшли і раху`вали / кава`лʼіри `були `хитрʼі / йу`го неи `видно `було / `дʼіўка ра`хуйе / ўдоу`вец / моулоу`дец / кʼіў / `буду ў`дома си`дʼіў / йак поу`пало на коут`рого / `буду ў`дома си`дʼіў / йак си злу`пиў `палицеийу по шта`хʼетах чи по `вербʼі / то `так ісмо зли`ґали / шо `мало нігх неи ли`шили / боу сʺа боу`йали //
ше так воуроу`жили / з`найіш / йак х`тʼіли `дʼіўцʼі коут`рʼі / та`ка `дужеи `була геи`роĭка / х`тʼіли шобп сʺа посʺмʼі`йати з `нейі / `мисками накри`вали `лʼалку / бар`вʼінок / клʼу`чʼі / кʼим `буде ? / боуроу`ни / `Боже / `було `лʼалʼку напеи`рет `витʼагнути / ну / `будеи `мати напеи`рет ди`тину / неи `виĭде `замуш / а `буди `мати напеи`рет ди`тину / с коут`ройі х`тʼіли сʺа насʺмʼі`йати / ўзʺали пʼіт усʺі ті `мискʼи `лʼалку поулоу`жили / `тожеи шо то `було пла`чу / к`рику / ґ`ваўту / бо воу`на неи `виĭде `замуш / `буде ди`тину `мати напеи`рет //
коут`ра `витʼагнула бар`вʼінок / чи `перстеинʼ / чи клʼу`чʼі / то ґоуспоу`динейу `буде //
ну `потʼім `воду ноу`сили зі с`тудʼнʼі / наби`рали у `писок і `несли / коут`ра доу`несе доу `хати і ў `миску `пусте / то `виĭде `замуш / та де то хто доу`нʼіс / сʺмʼі`йалисʺа / так сʺа веисеи`лили //
`були `жарти / хоч йак `було зле / нʼі г`рошиĭ неи `було / неи `було шо так ўб`ратисʺа / `алеи веисеи`лити ў`мʼіли `лʼіпшеи йак ти`пер / боу ти`пер ви ĭ`дете на дискоу`теку / і шо ? / ар`тисти пʼісʺ`нʼі сʺпʼі`вайут / і `файні пісʺ`нʼі / йа ни `майу шо ка`зати / `алеи коу`лисʺ `було `лʼіпше / буў та`кʼиĭ сʺлʼі`пиĭ / Пи`лип / йак заг`раў на ск`рипку / йак заг`раў / потанʼцʺу`вали два / три `танʼцʺі / ти`перка йа`кʼісʺ `шеĭкʼи / с`танут трʼа`суцʼ:а / а коу`лисʺ / та то гу`лʼали `полʼку / валʼс / кракоуў`йака / `йаблучко / тропо`тʼанку / та`кʼі `танʼцʺі `були / шо то но на с`цену ĭди / а ти`пер с`танут / трʼіп / трʼіп / трʼіп / то не `танеиц //


борше = быстрее (от слова "борзо")
пйец = печь / піч


Другой вариант транскрипции:

- А як весілля справляли?

вес̇іля́ спраўля́ли / були́ насампе́рет ві́ньц̇і / схо̇ди́лис̇і діўкьи́ / то бу́ло ў субо́ту ве́чир / до̇ мо̇ло̇до́ї / і пле́ли ві́нец / с̇піва́ли / прихуди́ў мо̇ло̇ди́й / викуп'є́ў той ві́нец / по́тім ў ниді́лю прихуди́ли го́с̇ц̇і / но бу́ли ті го́с̇ц̇і самі́ мо̇ло̇до́ї / а ў по̇неді́лок буў шлю́п / і туди́йка ї ве́зли ду мо̇ло̇до́го / як ў сво́їм силі́ / то̇ ніц / а як на чуже́ / дава́ли ве́сти скри́ню / на во́з̇і / ве́зли мо̇ло̇ду́ / скри́ню / прі́сниц̇ю таку́ кри́ли / а во то ку́жіль з ле́ну / така́ бу́ла прі́сниця // а худи́ла пу се̇лу́ про̇си́ти мо̇ло̇да́ / а гро́ший ни бу́ло так дава́ти / то дава̇ли їм льо́ну / льо́ну дава́ли / а дру́шка но̇си́ла піт пахо́ў // йшли до̇ шлю́бу / так / музи́ка но ви́про̇вадила / а піт це́рквоў на́віть ни гра́ла музи́ка / а по шлю́бі дру́шка так ско́ро леті́ла дзво̇нити / аби́ діўкьи́ бо́рше віддава́ли / хто бо́рше доле́тіў / дру́жба / чи дру́шка / той дзвони́ў //

- А як ви працювали в колгоспі?

ніц ни бу́ло / ми купа́ли бу́льбу мотика́ми / ці́лу во́сінь / по́ки ни ви́ко̇пали / а мо̇ло̇ти́ли парі́ўкоў / то така́ бу́ла маши́на / і кьида́ли сно̇пи / буў такьи́й стіў і та́мка сто̇я́ло дві люди́ні / ї́дна ро̇зріза́ла сно̇пи́ серпо́м / а дру́га кьи́дала ў бараба́н / то так трісло́ во люди́ноў ці́лий день / рука́ми де́рли буракьи́ / по́кьи не̇ ви́дерли // во так с̇і жи́ло / но тото́ жи ніц с̇і ни заруби́ло / во дава́ли па́ру рублі́ў і два́йціт кьила́ зе́рна / то бу́ло на рік / на рік ти тото́ заро̇би́ў / а по во́йні ма́ла с контигє́нт є́йц̇і да́ти / то ше до колго́спу бу́ло / бо колго́сп буў ў п'яде̇се́тім / а віт со́рок п'є́того по во́йні ше с̇і ужива́ло сво́є по́ле / і ма́ла с̇ь да́ти мнє́со / мнє́со дава́лос̇і / то бу́ло якос̇ь віт гекта́ра / а мулуко́ с̇і ма́ло відноси́ти / ни зна́ю скі́лькьи / чи три́ста / чи шти́риста лі́тріў / то бу́ло мусо́во / а по́зичка бу́ла я на́віть ни зна́ю ду кутро́гу ро́ку / а ў нас буў найгі́рший го́лот ў со́рок дру́гім ро́ц̇і //

Profile

yitnaechani: (Default)
yitnaechani

October 2016

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 08:59 am
Powered by Dreamwidth Studios